DL Cord

Ochrana o osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající, jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) účinného ode dne 25. 05. 2018, zpracovává za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy osobní údaje, a to zejména formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům prodávajícího, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení/obchodní firma, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně IČO, DIČ/rodné číslo.

Kupující, jakožto subjekt údajů, prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu případnou změnu v jeho osobních údajích. 

Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. 

V případě, že kupující neposkytne osobní údaje alespoň v minimálním požadovaném rozsahu, není možno realizovat předmět plnění kupní smlouvy a nedojde k uzavření Smlouvy. V takovém případě bude k poskytnutým osobním údajům přistupováno, jako k údajům v předsmluvní fázi, a budou vymazány do 3 měsíců od jejich poskytnutí. 

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím stranám, předně společnosti Heuréka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, provozující server www.heureka.cz , za účelem vyhodnocování spokojenosti zákazníků, kvality poskytovaných služeb a prodávaného zboží.

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s kupní smlouvou budou zpracovávány po dobu 3 let od poslední dokončené objednávky. 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo automatizovaným způsobem v elektronické či tištěné podobě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží však nebudou osobní údaje prodávajícím, bez předchozího souhlasu kupujícího, předávány třetím stranám. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení 
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za opakované poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Bližší podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů jsou zpracovávány prodávajícím včetně práv kupujícího, jako subjektu údajů dle GDPR, jsou specifikovány zde: https://dlcord.cz/files/osobni_udaje.pdf.

Ověrená kvalita našich produktů

Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů

Expresní zakázková výroba chladičů

Zkušená
technická podpora